ဂ်ာရတ္ဟာ ၀က္စ္ဘရြန္နဲ ့ပြဲမတိုုင္မွီ ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းေနရင္း ဒဏ္ရာ ထပ္မံရရွိတာမို ့ ၇ ပြဲကစားဖို ့ က်န္ေသးတဲ့ တစ္ရာသီလုံး လြဲေခ်ာ္ႏိူင္ဖြယ္ရွိတယ္တဲ့။

အက္ဂါ ဒဏ္ရာကလည္း ဒီတစ္ရာသီလုံးအထိ အနားယူရႏိူင္ဖြယ္ရွိတယ္တဲ့။ ဂြ်န္ဆင္လည္း ဒဏ္ရာ ရရွိေနပါတယ္။ မာတင္ကယ္လီကေတာ့ တစ္ရာသီလုံး လြဲေခ်ာ္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။
 


Comments
Leave a Reply